https://eitaa.com/@AZIM1357

📚الگوریتم دانش اصول فقه (دوره عمومی)

میراث ارزشمند فقهی، سالیان متمادی بعد از غیبت کبرا با تلاش ارزشمند فقیهان به دست آمده است که با دقت در بدست آوردن منابع و فراهم ساختن قواعد برای فهمی…
فهرست