چرا عنوان الگوریتم دانش اصول فقه

چرا عنوان الگوریتم دانش اصول فقه

تبیین نگاه فرایندی به دانش اصول در کتاب الگوریتم دانش اصول‌فقه چرا عنوان الگوریتم دانش اصول فقه برای کتاب انتخاب شده است؟عنوان کتاب از دو کلمه تشکیل شده است. دانش…
فهرست