فراخوان مقاله

فراخوان مقاله دوفصلنامه‌علمی تخصصی مصباح الفقاهه

فراخوان مقاله دوفصلنامه‌علمی تخصصی مصباح الفقاههدر راستاي گام‌هاي تحولي معاونت پژوهش حوزه علميه خراسان، و با عنايت به تأكيدات مدير این حوزه در خصوص لزوم تحوّل‌آفريني در فعاليت‌هاي پژوهشي، نشريه…
فهرست