الگوریتم رجال

الگوریتم رجال

در این پژوهش در پی ارائه ی فرایندی برای نحوه ی کاربست قواعد رجالی در استنباط هستیم.
الگوریتم رجال
فهرست